เกี่ยวกับ PHR API

PHR API คืออะไร ?

            ระบบระเบียนสุขภาพส่วนบุคคล (Personal Health Record : PHR) เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนด้านการบริการระบบสุขภาพส่วนบุคคลให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและจัดการปัญหาด้านสุขภาวะของโรคที่เกิดในพื้นที่ ประกอบกับมีการกำหนดยุทธศาสตร์ให้จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ จึงเกิดเป็นผลงานโครงการศึกษาและพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการบริการด้านสาธารณสุขข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดนครนายกขึ้น โดยการทำงานร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในการพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล ได้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมาบริหารจัดการและสนับสนุนด้านสุขภาพ ทำการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพจากทุกหน่วยบริการที่อยู่ภายใต้สังกัดสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ภายในจังหวัดนครนายก ด้วยมาตรฐานที่แลกเปลี่ยนกันได้แบบทันที

      เพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จและให้ตรงตามข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมายที่ได้เสนอแนะให้มีการใช้งานระบบนี้ผ่าน Smart Device ให้มากขึ้น จึงได้มีโครงการ PHR API เกิดขึ้น เพื่อให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา APPLICATION และใช้งาน PHR API โดยมีกฏระเบียบและเงื่อนไขเป็นไปตามที่คณะกรรมการ PHR เป็นผู้กำหนดขึ้น ซึ่งจะเป็นการใช้งานระบบนำร่องในจังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดแรก

       ประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือ ประชาชนภายในจังหวัดนครนายกสามารถใช้งานระบบนี้ในการดูแลและใส่ใจสุขภาพของตัวเอง ด้วยข้อมูลที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และปลอดภัย ร่วมกับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีจากนักจัดการสุขภาพและแพทย์ผู้ที่รักษาที่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงข้อมูล และเพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จและให้ตรงตามข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมายที่ได้เสนอแนะให้มีการใช้งานระบบนี้ผ่าน Smart Device ให้มากขึ้น 
ภาพแสดง PHR API MODEL

การร่วมเป็นสมาชิกของระบบ PHR API

สามารถทำได้โดยมีข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะเข้าร่วมเป็นนักพัฒนาและใช้งานระบบ PHR ดังนี้

       - เป็นบริษัท / Software Vendor ที่จัดตั้งในประเทศไทยเท่านั้น
       - ไม่เคยทำความเสื่อมเสียหรือโดน BLACK LIST ในด้านการทำธุรกิจ Software
       - ไม่เคยถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาในประเทศไทยทั้งในนามบริษัทหรือผู้ก่อตั้ง
       - ไม่แสวงหาผลกำไรในรูปแบบแอบแฝง เช่น โฆษณาชวนเชื่อหรือ Money Game

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก API KEY และการเป็นสมาชิกระบบ PHR API
ของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ในกรณีที่ทำผิดข้อกำหนดเบื้องต้นโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ระบบ PHR ที่ลงพื้นที่จริง ที่ทำงานกับประชาชนที่เกี่ยวข้องจริง มามากกว่า 1 ปี
    เทคโนโลยีที่เข้าถึงได้จริง
  • การได้ประชาสัมพันธ์ร่วมกับ NECTEC, SIPA และ สสจ. นครนายก คือ PROFILE ที่ไม่อาจมองข้าม
    นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยบริษัทหนึ่ง
  • การขยายจังหวัดสำหรับ PHR สร้างมาตรฐานและกลุ่มผู้ใช้งานที่เพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างน่าสนใจ
    สาธารณสุขจังหวัดที่ตอบรับในการขยายโปรเจค

ห้องนักพัฒนา

ระบบ PHR API เชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนในห้องสนทนาของนักพัฒนา เพื่อการเตรียมพร้อมในการพัฒนาระบบ PHR API

CLICK